Resmi Gazete’de bugün (3 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Aydın İli, Didim ve Söke İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Büyük Menderes Deltası Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7463)

YÖNETMELİKLER

– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2018/149, K: 2022/163 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 2, 11 ve 12. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri