Resmi Gazete’de bugün (28 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/333)

– Yargıçlar ve Savcılar Konseyine İlişkin Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

– Coğrafik Data Müsaadeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kolay Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Hususuyla İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine Ait Genel Bildiri (Seri No: 1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2019/93, K: 2023/87 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2023/23, K: 2023/101 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri