6284 sayılı kanun nedir? İşte 6284 sayılı kanunun unsurları

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Türkiye’de bayana karşı şiddetin önlenmesine dair kanundur.

NE VAKİT YAYIMLANDI?

6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012’de kabul edilen ve 20 Mart 2012’de T.C. Resmî Gazete’de yayımlandı.

KANUNUN AMACI

Bu Kanunun hedefi; şiddete uğrayan yahut şiddete uğrama tehlikesi
bulunan bayanların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan şahısların korunması ve bu bireylere yönelik şiddetin önlenmesi gayesiyle alınacak önlemlere ait yordam ve asılları düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel unsurlara uyulur:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler, bilhassa Bayanlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Ait Avrupa Kurulu Kontratı ve yürürlükteki öteki yasal düzenlemeler temel alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek dayanak ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, bayan erkek eşitliğine hassas, toplumsal devlet unsuruna uygun, adil, tesirli ve hızlı bir yordam izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan önlem kararları insan onuruna yaraşır bir biçimde yerine getirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında bayanlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve bayanları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel önlemler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

Koruyucu ve Önleyici Önlemlere Ait Kararlar Mülkî amir tarafından verilecek hami önlem kararları

 (1) Bu Kanun kapsamında korunan şahıslarla ilgili olarak aşağıdaki
tedbirlerden birine, birkaçına yahut uygun görülecek emsal önlemlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde yahut öbür bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Öbür kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar gizli kalmak üzere, süreksiz maddi yardım yapılması.

c) Ruhsal, mesleksel, türel ve toplumsal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine yahut resen süreksiz muhafaza altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma ömrüne iştirakini desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık mühlet ile hudutlu olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net taban fiyat fiyatının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan önlemler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden birinci işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan önlemler bizatihi kalkar.

6284 SAYILI KANUNUN AYRINTILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir